logo-thetopics-moblie

ซากแดนของภูมิรัฐศาสตร์

วิชาภูมิรัฐศาสตร์เป็นวิชาผสมของ 3 วิชา คือ รัฐศาสตร์ ภูมิศาสตร์และ การทหาร จัดว่าเป็นวิชาที่แปลก เนื่องจากองค์การความรู้นั้นจัดว่าหลวม แต่ปรากฏว่าเป็นวิชาที่ได้รับความเชื่อถือเป็นอย่างสูงของบรรดา ผู้บริหารประเทศโดยเฉพาะบรรดาประเทศมหาอํานาจจวบจนปัจจุบันนี้

ขณะนี้ประเทศไทยมีปัญหา ทางด้านพรมแดนกับประเทศเพื่อนบ้าน ทุกประเทศเลยทีเดียว เมื่อค้นคว้ากลับไปในประวัติศาสตร์ เมื่อร้อยกว่าปีที่ผ่านมานี้ก็ พบสาเหตุอย่างชัดแจ้ง โดยตัวการสําคัญ ก็คือประเทศฝรั่งเศส และประเทศอังกฤษนั่นเองที่ต่างมุ่งจะเข้ามา ยึดครองราชอาณาจักรไทยเป็นอาณานิคมในสมัยนั้น เมื่อพิจารณา กันตามหลักวิชาภูมิรัฐศาสตร์แล้วสิ่งที่เน้นมากที่สุดก็คือพรมแดน ธรรมชาติ และพรมแดนธรรมชาติที่สําคัญที่สุดก็คือแม่น้ํา

เมื่อดูตามแผนที่การเสียดินแดนไทยในสมัยรัตนโกสินทร์แล้วที่เห็นได้ ชัดก็คือการเสียดินแดนครั้งที่ 5 พ.ศ. 2435 ให้กับอังกฤษ กับการเสีย ดินแดนครั้งที่ 7 ให้กับฝรั่งเศสใน พ.ศ. 2447 เป็นการบังคับเอาดินแดน ของไทยเราโดยการยึดเอาความได้เปรียบทางด้านการทหารในเชิง ภูมิรัฐศาสตร์เป็นสําคัญ คือ อังกฤษยึดเอาสองฝั่ง แม่น้ําสาละวินเอาไว้ ส่วนฝรั่งเศสยึดเอาสองฝั่งแม่น้ําโขงตรงข้ามกับจังหวัดน่าน และพิษณุโลก ทางเหนือและตรงข้ามกับ จังหวัดอุบลราชธานี ทางตะวันออก

ซึ่งถ้ามหาอํานาจสองประเทศนี้จะรุกรานไทยก็จะทําได้โดยสะดวก สําหรับข้อยืนยันที่สนับสนุน ความตั้งใจที่จะรุกรานไทยของอังกฤษ กับฝรั่งเศสนี้ก็มีหลักฐานคือสัญญาลับ ที่จะแบ่งไทยเป็นสองส่วนโดย ฝรั่งเศส เอาทางซีกตะวันออกของแม่น้ําเจ้าพระยา ส่วนอังกฤษยึดเอา ฝั่งตะวันตกของแม่น้ําเจ้าพระยา สัญญาลับ ฉบับนี้หาอ่านได้ไม่ยากนัก เป็นสัญญาที่สมบูรณ์แล้วเพียงแต่ยังไม่ได้ลงสัตยาบันเท่านั้น

ประเทศไทยพยายามที่จะขอใช้ พรมแดนธรรมชาติกับฝรั่งเศสคือเอา แม่น้ําโขงเป็นพรมแดนจนต้องรบกันในสมัยรัชกาลที่ 8 ซึ่งเราก็ได้ดินแดน คืนมาตามหลักการภูมิรัฐศาสตร์โดยแท้ และก็มีอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเป็น พยาน (ปัจจุบันคนไทยส่วนใหญ่รู้ว่า อนุสาวรีย์ชัย สมรภูมิเป็นสถานที่รวม สายรถประจําทางที่ใหญ่ที่สุดในกรุงเทพฯ เท่านั้นเอง)

น่าเสียดายที่เราคืนดินแดนที่สําคัญส่วนที่เราเสียดินแดนใน ครั้งที่ 7 ให้กับฝรั่งเศสไปตอน หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ด้วยความอยากจะเข้าไป สมาชิกสหประชาชาติ แต่ฝรั่งเศสคัดค้าน โดยขอให้ไทยคืนดินแดนที่เรารบ จนได้คืนมาให้ฝรั่งเศสก่อน ซึ่งฝรั่งเศสก็เอาไว้ไม่ได้เช่นกัน ปัญหาพรมแดน ระหว่างไทยกับลาว กรณีบ้านร่วมเกล้าก็ตรงที่ลาวได้ 2 ฝั่งแม่น้ําโขง ทางเหนือนี่เอง

ที่น่าพิจารณาที่สุดก็คือดินแดนที่เรามีปัญหากับพม่าในปัจจุบัน ความจริง แล้วมีส่วนเกี่ยวโยงกับการที่อังกฤษมาข่มขู่ไทยจะเอาดินแดนฝั่งตะวันออก ของแม่น้ําสาละวิน คือหัวเมืองเงี้ยวทั้งห้าและหัวเมืองกะเหรี่ยง ตะวันออก โดยขอแลกกับแคว้นเชียงแขงที่มีเมืองสิงห์ เป็นเมืองสําคัญกับไทย ซึ่งเป็นเรื่องตลกอังกฤษ คืออังกฤษไม่ได้เป็นเจ้าของแคว้นเชียงแขง แต่ทําทีมาขอแลกดินแดนกับไทย พอเอาเข้าจริงๆ ฝรั่งเศสที่ยึดเคว้น เชียงแขง (ปัจจุบันอยู่ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว) ไปดื้อๆ แล้วไทยเราก็ต้องยกดินแดนฝั่งตะวันออกของแม่น้ําสาละวินให้อังกฤษ ไปฟรีๆ

สัญญายังมีอยู่ครับ ไปดูที่หอสมุดของกรมพระยาดํารงราชานุภาพซีครับ ตอนนั้นกรมพระยาดํารงราชานุภาพ ยังดํารงพระยศเป็นกรมหมื่นอยู่เลย ความจริงถ้าไทยเราทําการบ้าน หน่อยดินแดนส่วนนี้น่าจะกลับมาเป็น ของไทยภายหลังอังกฤษให้เอกราช กับพม่าเมื่อหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 เพราะสัญญานี้ไม่ใช่สัญญาต่างตาแทน เป็นสัญญาเอาประโยชน์แต่ง เดียวของอังกฤษโดยแท้

ครับ ! ซากเดนของภูมิรัฐศาสตร์ เมื่อร่วมๆ ร้อยปีที่ผ่านมาได้กลับมา สร้างปัญหาให้กับไทยเราแล้ว โดยที่อังกฤษกับฝรั่งเศสไม่ต้องรับผิดชอบ เลย

ดร.โกวิท วงศ์สุรวัฒน์

Discover Our

ARTICLES

picture-articles

มีรัฐไปทําไม มองแง่ประวัติศาสตร์กับปรัชญา

ครับ ! รัฐบาลไทยรัฐบาลเดียวกัน หน่วยงานก็สังกัดกระทรวงมหาดไทย กระทรวงเดียวกันคอมพิวเตอร์ออนไลน์ก็มีแต่ประชาชนครับต้องเป็น ผู้แจ้งให้หน่วยงานของรัฐทั้งสองทราบเนื่องจากท่านประสานงานกันไม่ได้ ...

21 SEP, 1994
picture-about-us

ความลับเลือกตั้ง ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา

เชื่อหรือไม่ว่าในการเลือกตั้งประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาสองครั้ง ในประวัติศาสตร์นั้นๆ ประชาชนชาวอเมริกันไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ประธานาธิบดีแล้ว ปรากฏว่าเสียงของประชาชนไม่มีความหมาย คนที่ได้ คะแนนเสียงน้อยกว่ากลับได้เป็นประธานาธิบดี

31 OCT, 1995
picture-about-us

ซากแดนของภูมิรัฐศาสตร์

วิชาภูมิรัฐศาสตร์ว่ากันว่าเริ่มที่สวีเดน มาสะสมองค์ความรู้แบบ ทฤษฎีที่สหรัฐอเมริกา และอังกฤษ และมาเจริญสุดยอดที่เยอรมนี ในช่วงก่อนสงครามโลกครั้งที่สองแต่มาเสื่อม ในฐานะวิชาการ หลังจากที่มีระเบิดนิวเคลียร์ ...

18 JAN, 1996